ค้นจาก web ค้นจาก google
       
กิจกรรมห่วงใยดู...   กิจกรรมซ้อมดับเ...   กิจกรรมเยี่ยมเย...  

 
170171  
2  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
     
 
 • การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • คำขอตรวจสอบอาคาร
 • คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร-รื้อถอน
 • บันทึก-ขอใบรับรอง
 • บันทึก-ตรวจรับรองการก่อสร้าง อ.6
 • บันทึก-รายงานตรวจแบบแปลนขออนุญาต (ว่าง)
 • บันทึก-รายงานตรวจแบบแปลนขออนุญาต-รื้อถอน
 • แบบ ค.๖
 • แบบ ข.1
 • แบบ ข.5 (คำต่ออายุใบอนุญาต)
 • แบบ ข.6 (คำขอใบรับรองก่อสร้าง)
 • แบบ ข.๒ ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 • แบบ ข.๓ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
 • แบบ ข.๔ ขออนุญาตดัดแปลงที่จอดรถ
 • แบบ ข.๕ ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง
 • แบบ ข.๖ ขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร
 • แบบ ข.๗ ขอใบแทนใบอนุญาต
 • แบบ ข.๘ ขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • แบบ ขถด.2 (ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน)
 • แบบ ค.1 (คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน)
 • แบบ ค.3
 • แบบ ค.5 (คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง)
 • แบบ ค.๑
 • แบบ ค.๑๐
 • แบบ ค.๑๑
 • แบบ ค.๑๒
 • แบบ ค.๑๓
 • แบบ ค.๑๔
 • แบบ ค.๑๕
 • แบบ ค.๑๖
 • แบบ ค.๑๗
 • แบบ ค.๑๘
 • แบบ ค.๑๙
 • แบบ ค.๒
 • แบบ ค.๒๐
 • แบบ ค.๒๒
 • แบบ ค.๒๓
 • แบบ ค.๒๔
 • แบบ ค.๒๕
 • แบบ ค.๒๖
 • แบบ ค.๒๗
 • แบบ ค.๒๘
 • แบบ ค.๓
 • แบบ ค.๔
 • แบบ ค.๗
 • แบบ ค.๘
 • แบบ ค.๙
 • แบบ น.9 (แจ้งการขออนุญาตให้โอนใบอนุญาต)
 • แบบ น.๑
 • แบบ น.๑๐
 • แบบ น.๑๑
 • แบบ น.๒
 • แบบ น.๓
 • แบบ น.๔
 • แบบ น.๕
 • แบบ น.๖
 • แบบ น.๗
 • แบบ น.๘
 • แบบ น.๙
 • แบบ อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร)
 • แบบ อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร)รื้อถอน
 • แบบ อ.1- ใบแทน, โอนแล้ว
 • แบบ อ.6 (ใบรับรองก่อสร้างอาคาร)
 • แบบ อ.๑
 • แบบ อ.๒ อนุญาตเคลื่อนย้ายไปท้องที่ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
 • แบบ อ.๓ อนุญาตเคลื่อนย้ายไปยังท้องที่ภายใน
 • แบบ อ.๕ อนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
 • แบบ อ.๖ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
 • แบบตรวจสอบก่อสร้างอาคาร
 • แบบตรวจสอบและอนุมัติการก่อสร้างอาคาร
 • แบบฟอร์มใบลา
 • แบบรายงานผลการปลูกสร้างอาคาร
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน-ถูกไม่ถูกต้อง
 • ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
 • แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปีอบต.หนองอิรุณ
 • รายงานการตรวจสถานที่
 • หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน
 • หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน2
 • หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน (ขออนุญาต)
 • หนังสือยินยอมให้ทำการขุดลอกร่องน้ำ
 • หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
 • หนังสือยินยอมให้เป็นทางเข้า
 • หนังสือรับรอง
 • หนังสือแสดงความประสงค์
 • หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙
 • หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินให้เป็นสาธารณะประโยชน์
 • หนังสืออุทิศที่ดิน
 • หนังสืออุทิศที่ดิน-ชลประทาน
 • หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์
 •  
       
   
   
   
  สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
  Acrobat
  Download Program
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญกระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6    © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ